GLASS OF JAZZ – Trio Giotto Roussies
Hugo Santos (bass)
Filipe Sequeira (drum)
Giotto Roussies (piano)